ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Πήγαινε κάτω

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Δημοσίευση από abou Την / Το 28/1/2009, 13:53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Κατάταξη
πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
Παν/κό Έτος 2007-2008

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2007


Γραφείο: Γραμματεία Ιατρικής Σχολής - 1ος όροφος
Κτίριο αμφιθεάτρων
(απέναντι από την κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ)ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Νόμος 3027/28.6.2002 άρθρο 3 παρ.28β
(ΦΕΚ 152/28.6.2002 τ. Α΄) "Από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 οι κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε Τμήματα Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για πτυχιούχους Πανεπιστημίων και σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος. Από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής καταργείται κάθε διάταξη νόμου ή διάταξη που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση νόμου, που προβλέπει διαφορετικό τρόπο κατάταξης σε Τμήματα Πανεπιστημίων των πτυχιούχων αυτών".


2. Έγγραφο αριθμ. Φ.2/7999/Β3/26.1.2004 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας- Τμήμα Β΄:
«Η κατάταξη κατόχων πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά κατατάσσονται σε Τμήματα Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για πτυχιούχους των Πανεπιστημίων και σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος.
Από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής καταργείται κάθε διάταξη νόμου ή διάταξη που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση νόμου, η οποία προβλέπει διαφορετικό τρόπο κατάταξης σε Τμήματα Πανεπιστημίων των πτυχιούχων αυτών.
Βάσει των ανωτέρω προκύπτουν τα εξής:
1. Οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις κατατάξεις πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. ή πτυχιούχων ισοτίμων προς αυτά Σχολών περιέρχονται στα πανεπιστημιακά Τμήματα και δεν ανήκουν πλέον στην ΚΕΕΜΕ (Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού).
2. Για τις κατατάξεις των πτυχιούχων της κατηγορίας Τ.Ε.Ι. ή των ισοτίμων προς αυτά Σχολών σε Πανεπιστημιακά Τμήματα ισχύουν οι ίδιες ακριβώς διατάξεις με αυτές που προβλέπονται για τις κατατάξεις των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων σε Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Δηλαδή οι πτυχιούχοι της κατηγορίας αυτής έχουν τη δυνατότητα κατάταξης σε όλα τα Τμήματα των Πανεπιστημίων.
Ο τρόπος κατάταξης, τα εξεταζόμενα μαθήματα σε περίπτωση κατάταξης με εξετάσεις και το εξάμηνο κατάταξης, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Τμήματος (άρθ. 4 της αρ. Β3/2274/87 Υ.Α. (ΦΕΚ 3463) που κυρώθηκε με τα αρθ. 1 του Ν. 1865/89 (ΦΕΚ 210 - Α) αρθ. 3 του Ν. 1966/91 (ΦΕΚ 147- Α)
Σε ό,τι αφορά την ισοτιμία τίτλων σπουδών προς τους τίτλους σπουδών των Τ.Ε.Ι., οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού Τομέα Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
΄Υστερα από τα ανωτέρω οι Γραμματείες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων παρακαλούνται δια τις δικές τους ενέργειες».


3. Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ.5/122975/2.11.2004 (ΦΕΚ αριθμ. 1687/15.11.2004 τ. Β΄)
«(…) Επιπλέον κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου (…) σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παραγράφου 28 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ. Α΄) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 τ. Α΄).


4. Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ2/121871/Β/05 (ΦΕΚ 1517/Β/3.11.2005)
«(…) 4. Κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου (…)».
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ

Η κατάταξη στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το παν/κό έτος 2007-2008, γίνεται σε ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων (με πανελλήνιες εξετάσεις) της Σχολής στο Α΄ εξάμηνο, ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα τα οποία ορίσθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Τμήματος (συνεδρίαση αριθμ. 6/26.4.2007).

Για το παν/κό έτος 2007-2008 οι εισακτέοι με πανελλήνιες εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. θα είναι 180 άτομα (ΦΕΚ αριθμ. 369/16.3.2007)
Στη Σχολή θα καταταγούν εννέα (9) άτομα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

1. Υποψήφιοι για κατάταξη στο Α΄ εξάμηνο μπορούν να είναι οι πτυχιούχοι όλων των Σχολών των Τ.Ε.Ι.


2. Εξεταστέα Μαθήματα
* Βιολογία
* Φυσική
* Χημεία


Η ύλη των μαθημάτων και η σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται σε επόμενες σελίδες.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (δίδεται από τη Γραμματεία έντυπη)
2. Αντίγραφο πτυχίου (πρωτότυπο ή επικυρωμένη φωτοτυπία) ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών.


Προκειμένου για πτυχιούχους ΤΕΙ εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής από 1 – 15 Νοεμβρίου 2007 (10 π.μ. – 12μ).

Υπεύθυνος: κ. Δημήτριος Νεράντζης
Τηλέφωνο: 2310.999.288
Fax: 2310.999.293


Σημείωση: Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, για τη δική τους εξυπηρέτηση, να προσέρχονται στο γραφείο κατά τις ανωτέρω αναφερόμενες ώρες υποδοχής.

Προσοχή: Σε περίπτωση αποστολής των δικαιολογητικών, μέσω ταχυδρομείου, παρακαλούμε σημειώσατε:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής
54124 – Θεσσαλονίκη
(Υπόψη κ. Δ. Νεράντζη)

Ο σχετικός φάκελος θα πρέπει να έχει την ένδειξη συστημένο. Η ημερομηνία αποστολής (μέχρι και 15 Νοεμβρίου 2007) πιστοποιείται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.


ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το χρονικό διάστημα από 1 – 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από το Δ.Σ. του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή από το Συμβούλιο Τμήματος υποδοχής του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον οκτώ (Cool ημέρες πριν την έναρξη του πρώτου μαθήματος» (Υπουργική απόφαση Φ2/121871/Β/05 (ΦΕΚ 1517/Β /3.11.2005)).
avatar
abou
Author
Author

Άντρας
Αριθμός μηνυμάτων : 283
Ηλικία : 32
Ασχολίες : pc, μουσική, ταινίες, ποδόσφαιρο,
Registration date : 15/12/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών https://www.facebook.com/group.php?gid=28974617825&ref=mf#/profil

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

συνέχεια...

Δημοσίευση από abou Την / Το 28/1/2009, 13:54

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΥΛΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Η ύλη αναφέρεται σε δύο βιβλία

1. Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας

1. Εισαγωγή στα κύτταρα
2. Χημική σύσταση των κυττάρων
3. Ενέργεια, κατάλυση και βιοσύνθεση
4. Τα κύτταρα αποκτούν ενέργεια από τις τροφές
5. Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών
6. DNA
7. Aπό το DNA στις πρωτεΐνες
8. Τα χρωμοσώματα και η ρύθμιση των γονιδίων
9. Γενετική ποικιλότητα
10. Τεχνολογία του DNA
11. Δομή των μεμβρανών
12. Μεμβρανική μεταφορά
13. Παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες
14. Ενδοκυττάρια διαμερίσματα και μεταφορά
15. Κυτταρική επικοινωνία
16. Κυτταροσκελετός
17. Κυτταρική διαίρεση
18. Έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και κυτταρικός θάνατος
19. Ιστοί

Βιβλίο:Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας, Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter, μετάφραση (εκδόσεις Πασχαλίδη, 2000).


2. Βασικές Έννοιες Ιατρικής Γενετικής

1. Χρωμοσώματα
2. Γαμετογένεση
3. Χρωμοσωμικές ατυπίες
4. Αυτοσωματική κληρονομικότητα
5. Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα
6. Χαρτογράφηση γονιδίων
7. Μη μενδέλεια κληρονομικότητα
8. Γενετική πληθυσμών
9. Γενετικός έλεγχος και Συμβουλευτική Γενετική
10. Χρωμοσωμικές ασθένειες
11. Μονογονιδιακές ασθένειες
12. Ανοσογενετική
13. Γενετική των κοινών ασθενειών
14. Γενετική του καρκίνου
15. Συγγενείς δυσπλασίες
16. Προγεννητική διάγνωση
17. Έλεγχος πληθυσμών
18. Πρόληψη και θεραπεία

Βιβλίο: Ιατρική Γενετική, Βασικές έννοιες J. M. Connor –M .A. Ferguson-Smith – Μετάφραση,Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης 2004

Τα μαθήματα Βασικές αρχές Κυτταρικής Βιολογίας και Ιατρικής Γενετικής διδάσκονται στους φοιτητές Ιατρικού και Οδοντιατρικού Τμήματος στο α΄ και β΄ εξάμηνο αντίστοιχα.


2. ΦΥΣΙΚΗ

Η ύλη αναφέρεται σε δύο βιβλία

1. Φυσική Γενικής Παιδείας

Την εξεταστέα-διδακτέα ύλη αποτελούν οι παρακάτω ενότητες από το διδακτικό βιβλίο των Γεωργακάκου Π., Σκαλωμένου Αθ. κ.λ.π. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2006.

1. ΤΟ ΦΩΣ
1.1 Η φύση του φωτός.
1.3 Μήκος κύματος και συχνότητα του φωτός κατά τη διάδοση του.
1.4 Ανάλυση λευκού φωτός και χρώματα.

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
2.1 Ενέργεια του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου
2.2 Διακριτές, ενεργειακές στάθμες.
2.3 Μηχανισμός παραγωγής και απορρόφησης φωτονίων.
2.4 Ακτίνες Χ.

3. ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
3.1 Ιδιότητες των πυρήνων.
3.3 Η ραδιενέργεια.
3.4 Πυρηνικές αντιδράσεις
3.5 Εφαρμογές και κίνδυνοι της ραδιενέργειας

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
4.1 Είδη λαμπτήρων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα θέματα που αναφέρονται στο βιβλίο με έγχρωμο φόντο (πράσινο) δεν αποτελούν εξεταστέα - διδακτέα ύλη.

Ασκήσεις επί της ανωτέρω ύλης.
2. Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης

Την εξεταστέα-διδακτέα ύλη αποτελούν οι παρακάτω ενότητες από το διδακτικό βιβλίο των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α. έκδοση ΟΕΔΒ, 2004.

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
1-1 Εισαγωγή.
1-2 Περιοδικά φαινόμενα.
1-3 Απλή αρμονική ταλάντωση.
1-4 Ηλεκτρικές ταλαντώσεις.
1-5 Φθίνουσες ταλαντώσεις.
1-6 Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.
1-7 Σύνθεση ταλαντώσεων.

2. ΚΥΜΑΤΑ
2-1 Εισαγωγή.
2-2 Μηχανικά κύματα.
2-3 Επαλληλία ή υπέρθεση κυμάτων.
2-4 Συμβολή δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού.
2-5 Στάσιμα κύματα.
2-6 Παραγωγή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
2-8 Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
2-9 Ανάκλαση – διάθλαση.
2-10 Ολική ανάκλαση.

4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
4-1 Εισαγωγή.
4-2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων.
4-3 Ροπή δύναμης.
4-4 Ισορροπία στερεού σώματος.
4-5 Ροπή αδράνειας.
4-6 Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης.
4-7 Στροφορμή
4-8 Διατήρηση της στροφορμής.
4-9 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής.
4-10 Έργο κατά τη στροφική κίνηση.

5. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
5-1 Εισαγωγή.
5-2 Κρούσεις.
5-3 Κεντρική ελαστική κρούση δύο σφαιρών.
5-4 Ελαστική κρούση σώματος με άλλο ακίνητο πολύ μεγάλης μάζας.
5-9 Φαινόμενο Doppler.

Τα ένθετα που περιλαμβάνονται στα διδακτικά βιβλία δεν περιλαμβάνονται στη εξεταστέα-διδακτέα ύλη.
- Ασκήσεις επί της ανωτέρω ύλης.


3. ΧΗΜΕΙΑ
Την εξεταστέα ύλη αποτελούν οι παρακάτω ενότητες από το βιβλίο «Βιοχημεία» Α΄ Τόμος του Καθηγητή Α. Τρακατέλλη.

Χημικοί δεσμοί και δυνάμεις μεταξύ ατόμων και μορίων
Υδατικά διαλύματα και ιοντικές ισορροπίες
Βιοενεργητική και αρχές της χημικής θερμοδυναμικής
Φασματοσκοπία
Χρωματογραφία
Αμινοξέα και Πεπτίδια
Υδατάνθρακες
Νουκλεοτίδια και ενώσεις υψηλής ενέργειας
Λιπίδια


έχω σημειώσει με κόκκινο ότι η ημερομηνία που δημοσιεύτικε η κατάταξη είναι 2007 και όχι πιο πρόσφατα...αν θυμάμαι καλά δεν έχει αλλάξει τίποτα,όλα ισχύουν μέχρι σήμερα...αλλά για να είσαστε σίγουροι κάντε μία ερώτηση στη γραμματεία του πανεπιστημίου... Smile
avatar
abou
Author
Author

Άντρας
Αριθμός μηνυμάτων : 283
Ηλικία : 32
Ασχολίες : pc, μουσική, ταινίες, ποδόσφαιρο,
Registration date : 15/12/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών https://www.facebook.com/group.php?gid=28974617825&ref=mf#/profil

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης