Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Πήγαινε κάτω

Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Δημοσίευση από abou Την / Το 16/5/2009, 04:51

Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


Φορέας: Τμήμα Ιατρικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
Αντικείμενο Σπουδών: Επιστήμες Υγείας
Επίπεδο Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Γλώσσα Μεταπτυχιακού: Ελληνική
Διάρκεια Σπουδών: 18 μήνες
Πληροφορίες: Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ, Ηράκλειο, τηλ. 2810-394615)

Δικαιολογητικά:
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά (όχι επικυρωμένα):
- Αίτηση συμμετοχής (Έντυπο 1)
- Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστημίων του εξωτερικού).
- Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
- Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
- Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας.
- Κατάλογος δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν).
- Δύο συστατικές επιστολές
- Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΠΜΣ και δεν εκπονούν Διδακτορική Διατριβή

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής, ΠΜΣ ΔΥ/ΔΥΥ, Υπ’ όψιν κας Μαρίας Βοζικάκη, ΤΘ 2208, 71003 Ηράκλειο, τηλ. 2810-394615) και το Έντυπο 1 να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
mph@med.uoc.gr.

Κριτήρια Επιλογής:
Δεκτοί γίνονται: α) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Επιστημών Υγείας, β) κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Σχολών συναφών αντικειμένων, γ) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου της
ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής Πανεπιστημίου άλλων Τμημάτων που το αντικείμενό τους σχετίζεται με δράσεις δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας και δ) κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ συναφών αντικειμένων σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παρ.12γ του Ν. 2916/2001.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές ή φοιτήτριες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά πρόκειται να πάρουν πτυχίο πριν την έναρξη του ΠΜΣ (Σεπτέμβριος 2009). Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο εφ’όσον πάρουν έγκαιρα το πτυχίο τους.

Η διαδικασία επιλογής γίνεται μια φορά το ακαδημαϊκό έτος και περιλαμβάνει δύο στάδια αξιολόγησης:
1ο στάδιο: Γραπτές εξετάσεις

- Εξέταση δεξιοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και περίληψης κειμένων καθώς και γραπτής έκφρασης (έκθεση). Η θεματολογία των κειμένων και της έκθεσης θα αναφέρεται σε γενικές γνώσεις του πεδίου της δημόσιας υγείας (σημειώνεται πως δεν θα δοθεί συγκεκριμένη ύλη - βιβλιογραφία για την προετοιμασία των υποψηφίων καθ’ ότι στην εξέταση θα αξιολογηθεί η ικανότητα κριτικής σκέψης και ανάλυσης και όχι οι ειδικές γνώσεις)
- Εξέταση αγγλικής γλώσσας
Κατανόηση κειμένου και παραγωγή γραπτού λόγου
- Εξέταση γνώσεων υπολογιστών

2ο στάδιο. Συνέντευξη
Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας καλούνται όσοι βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της σειράς κατάταξης στις γραπτές εξετάσεις.
Στόχος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Προγράμματος. Θα συνεκτιμηθούν:
- Η επιστημονική κατάρτιση (επίδοση στις σπουδές, τυχόν εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο)
- Η επαγγελματική εμπειρία (εφόσον υπάρχει)
- Οι συστατικές επιστολές
- Η σχετικότητα με το αντικείμενο καθώς και το κίνητρο και το ενδιαφέρον για τη Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Χρονοδιάγραμμα:
- Παρασκευή 22 Μαίου 2009: Λήξη υποβολής αιτήσεων
- Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009: Γραπτή εξέταση (Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί)
- Τρίτη 30 Ιουνίου 2009: Προφορική Εξέταση
- Σεπτέμβριος 2009: Προσκόμιση δικαιολογητικών εγγραφής στο ΠΜΣ (συμπεριλαμβανομένων της βεβαίωσης ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών για τους τελειόφοιτους).
Σημειώσεις: Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο για την περίοδο 2003-2008 είχε ενταχθεί στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
Το Πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει για 7η φορά τον Οκτώβριο 2009, οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), μετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων (α’ κύκλος σπουδών) καθώς και στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (β’ κύκλος σπουδών).
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση ΜΔΕ στη:
(α1) Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στην Επιδημιολογία
(α2) Δημόσια Υγεία με εξειδίκευση στα Λοιμώδη Νοσήματα
(β) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τονίζεται ότι τα μαθήματα:
είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο) είναι διάρκειας 20-25 ώρες την εβδομάδα (2 5ωρα το πρωί και 2 ή 3 5ωρα το απόγευμα).
Συνιστάται σε όσους εργάζονται να ζητήσουν να τους χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Τάσος Φιλαλήθης.

Ιστοσελίδα: http://mph.med.uoc.gr
Έντυπο Αίτησης: http://mph.med.uoc.gr/files/Entypo1_2008-09.doc

Χρήσιμες Ημερομηνίες
Χρόνος Ισχύος
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων 22/5/2009 1


πηγή:http://www.cso.auth.gr/Greek/Baseis/Met/Metaptuxiaka.gr.htm
avatar
abou
Author
Author

Άντρας
Αριθμός μηνυμάτων : 283
Ηλικία : 32
Ασχολίες : pc, μουσική, ταινίες, ποδόσφαιρο,
Registration date : 15/12/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών https://www.facebook.com/group.php?gid=28974617825&ref=mf#/profil

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης