Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

Πήγαινε κάτω

Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

Δημοσίευση από abou Την / Το 16/5/2009, 04:45

Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία

Φορέας: Σχολή Ιατρικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Αντικείμενο Σπουδών: Επιστήμες Υγείας
Επίπεδο Πτυχίου: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Γλώσσα Μεταπτυχιακού: Ελληνική
Δίδακτρα: ΟΧΙ
Διάρκεια Σπουδών: 24 μήνες
Πληροφορίες: Γραμματεία του ΠΜΣ Ιατρικής, κτίριο του ΚΕΔΙΠ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 999339, 10.00 - 12.30 τις εργάσιμες ημέρες.
Δικαιολογητικά: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (Οι πτυχιούχοι Τμημάτων Εξωτερικού πρέπει να καταθέσουν το πτυχίο τους μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το ΥΠΕΞ, καθώς επίσης και την αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μαζί με την αντιστοιχία του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό απαιτείται είτε βεβαίωση της οικείας Σχολής είτε Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας όπου να φαίνεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επικυρωμένο μόνο από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και την επαγγελματική δραστηριότητα, συγγραφικό έργο, τις υπάρχουσες επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Τέσσερις πρόσφατες (του τελευταίου εξαμήνου) φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Προαιρετικά δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο από το αρμόδιο όργανο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
2. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά- συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε Στρογγυλή Τράπεζα.
Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να προσκομίσουν μία φωτοτυπία της εργασίας ή της ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες.
Θα μοριοδοτηθεί ΜΙΑ μόνον εργασία ή ανακοίνωση ή συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα με σειρά αξιολόγησης από το σημαντικότερο προς το λιγότερο σημαντικό ως εξής:
· Πλήρες άρθρο έντυπο ή ηλεκτρονικό δημοσιευμένο σε ξενόγλωσσο περιοδικό (peer reviewed journal)
· Πλήρες άρθρο έντυπο ή ηλεκτρονικό δημοσιευμένο σε εθνικά αναγνωρισμένο ελληνικό περιοδικό (peer reviewed journal)
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV)
· ανακοίνωση ή συμμετοχή σε Στρογγυλή Τράπεζα σε ελληνικό ή διεθνές συνέδριο
π.χ. 1. αν ένας υποψήφιος έχει τρεις ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια και ένα άρθρο σε ξενόγλωσσο περιοδικό peer reviewed journal, είναι απαραίτητο να φέρει μόνον τα αποδεικτικά του ξενόγλωσσου άρθρου .
π.χ. 2. αν ένας υποψήφιος έχει 3 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και ένα άρθρο δημοσιευμένο σε ελληνικό περιοδικό peer reviewed journal είναι απαραίτητο να φέρει μόνον τα αποδεικτικά του δημοσιευμένου άρθρου.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών.
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του υποψηφίου που θα μπορούσε να βοηθήσει στην επιλογή του, μπορεί να το αναφέρει στο Βιογραφικό του και να το προσκομίσει στη Συνέντευξη.
Θα γίνονται δεκτές μόνο όσες αιτήσεις έχουν εμπρόθεσμη σφραγίδα ταχυδρομείου.

Κριτήρια Επιλογής:
Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν πτυχιούχοι των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Τμημάτων της χώρας, (ή του εξωτερικού με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το αριθμ. 43207/27.04.2007 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ όλοι οι πτυχιούχοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν αναγνώριση πτυχίου και αντιστοιχία βαθμολογίας από το ΔΟΑΤΑΠ), πτυχιούχοι άλλων συναφών με τις κατευθύνσεις τμημάτων και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, από Τμήματα Σχολών Υγείας (καλύπτουν εφόσον επιλεγούν ποσοστό μέχρι 10% του αριθμού των θέσεων). Για όλους απαιτείται βαθμός πτυχίου 6,50 και άνω. Αναστολή φοίτησης πριν την παρακολούθηση του α΄ εξαμήνου σπουδών δεν είναι δυνατή για κανένα λόγο.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς σε 3 μαθήματα δηλαδή 2 κοινά για όλες τις κατευθύνσεις και 1 ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν, ως εξής:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Ιατρική Πληροφορική
2. Βιοστατιστική
3. Βασικές Ιατρικές Επιστήμες που περιλαμβάνει: Ι) Βιοχημεία Νουκλεϊκών Οξέων, ΙΙ) Κυτταρική Βιολογία και ΙΙΙ) Γενική Φυσιολογία.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Ιατρική Πληροφορική
2. Βιοστατιστική
3. Κοινωνική Ιατρική
Στις εξετάσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη. Αφορά στην ύλη που αναφέρεται στις θεματικές κατευθύνσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι να συγκεντρώσουν τουλάχιστον τη βάση (δηλ. 5) σε κάθε ένα από τα 3 εξεταζόμενα μαθήματα.
Η βαθμολόγηση των προσόντων (μοριοποίηση) γίνεται με κλίμακα και μόρια που προτείνει η Σ.Ε.Μ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ.. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)
Η επιλογή των εισακτέων θα γίνει ανά κατεύθυνση που θα επιλέξουν, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στη μοριοδότηση.
Σε περίπτωση κενών θέσεων σε μία κατεύθυνση, οι θέσεις συμπληρώνονται από τους επιλαχόντες με την υψηλότερη μοριοδότηση, οι οποίοι εισάγονται στην κατεύθυνση της επιλογής τους.
Οι Υπότροφοι Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις στο ΠΜΣΙ, σε ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών (40), σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στις εξετάσεις του ΙΚΥ.
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: 8 Σεπτεμβρίου 2009, ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο Α΄ και Β΄ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και στυλό.
Η προσέλευση στα αμφιθέατρα θα γίνεται 30' λεπτά πριν την έναρξη των εξετάσεων.
Την ίδια ημέρα θα αναρτηθεί στο χώρο το πρόγραμμα για τις προσωπικές συνεντεύξεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 9 Σεπτεμβρίου 2009.
Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων, θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία.
Σε περίπτωση αποτυχίας, οι υποψήφιοι μπορούν να αποσύρουν τα δικαιολογητικά τους από 12 Οκτωβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2009.

Σημειώσεις:
Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. (ΠΜΣΙ) διαρκεί 4 εξάμηνα. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το δ΄ εξάμηνο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία σε μία από τις παρακάτω 3 κατευθύνσεις:
Βασικής Έρευνας 14 θέσεις
Κλινικής Έρευνας 21 θέσεις
Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας 5 θέσεις
Επιλογή Κατεύθυνσης: η κατεύθυνση ορίζεται από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και ΟΧΙ αναγκαστικά από την ειδικότητα του.
Η επιλογή κατεύθυνσης είναι σημαντική απόφαση του μεταπτυχιακού φοιτητή γιατί καθορίζει τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών που θα ακολουθήσει όσο και το αντικείμενο και τον επιβλέποντα της Διπλωματικής εργασίας την οποία θα εκπονήσει.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο α΄ εξάμηνο παρακολουθούν υποχρεωτικά 6 μαθήματα, τρεις ημέρες την εβδομάδα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) που είναι κοινά για όλες τις κατευθύνσεις και εκπαιδεύονται στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, Τεχνολογία και Επικοινωνία. Απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή σε όλα τα μαθήματα, καθώς και πρακτική άσκηση (26 ώρες/μάθημα).

Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου θα αρχίσουν 13 Οκτωβρίου 2009.
Στο β΄ εξάμηνο, παρακολουθούν υποχρεωτικά, τρεις ημέρες την εβδομάδα, 3 μαθήματα από την κατεύθυνσή τους και άλλα 2 μαθήματα της επιλογής τους με την αντίστοιχη πρακτική άσκηση (26 ώρες/μάθημα) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Στο γ΄ εξάμηνο παρακολουθούν υποχρεωτικά 3 μαθήματα που επιλέγουν από το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Στο δ΄ εξάμηνο συνδέονται με Μονάδα της Ιατρικής Σχολής, παρακολουθούν και συμμετέχουν στις εργασίες και στην έρευνα που ορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και εκπονούν διπλωματική εργασία που υπόκειται σε αξιολόγηση.
Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, τρεις φορές την εβδομάδα. Η πρακτική άσκηση, όπως και η ερευνητική εργασία του δ΄ εξαμήνου γίνονται μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα, σε ώρες εργασίας των Μονάδων.

Ιστοσελίδα: http://lomiweb.med.auth.gr/promesi/

Χρήσιμες Ημερομηνίες


Χρόνος Ισχύος
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 1/6/2009 1
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων 5/6/2009 1

κατεβάστε τις οδηγίες 2009 σε μορφή doc εδώ

πηγή:http://www.cso.auth.gr/Greek/Baseis/Met/D_Card.asp?Metapt_ID=2013
avatar
abou
Author
Author

Άντρας
Αριθμός μηνυμάτων : 283
Ηλικία : 32
Ασχολίες : pc, μουσική, ταινίες, ποδόσφαιρο,
Registration date : 15/12/2008

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών https://www.facebook.com/group.php?gid=28974617825&ref=mf#/profil

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης